×

 

Maranata Aanbidding Sentrum - RSA

President

President's Paar

Ps. Marinus Coetzee

  • Posbus / P O Box 9543
  • Hutten Heights
  • 2956
  • Tel: ***
  • Cell: ***
  • E-Mail: ***
 
 
     
 

Geloofs Verklaring

 

DIE VERKLARING VAN GELOOF

Die programme en aktiwiteite wat die vorm van aanbidding van die GEMEENTE beheer, is gebasseer op en te alle tye in ooreenstemming met die volgende geloofsbelydenis en oortuigings, ooreenkomstig die Woord van God.

DIE HEILIGE SKRIF

Die Bybel is die geďnspireerde Woord van God, die produk van Heilige manne van ouds wat gepraat en geskryf het soos hulle deur die Heilige Gees geďnspireer was. Die Nuwe Verbond, soos in die Nuwe Testament opgeteken, word aanvaar as ons onfeilbare wegwyser in sake rakende gedrag en dogma. (2 Tim. 3:16; 1 Thes. 2:3; 2 Pet. 1:19-21)

DIE GODHEID

God is drie-enig en word geopenbaar in die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat aan mekaar gelyk is. (Fil. 2:6; 1 Jhn. 5:7) God die VADER is groter as almal (Jhn. 14:28), die bron van die Woord (logos) (Jhn.1:1 & 7). Die HEILIGE GEES spruit voort uit die Vader sowel as die Seun en is ewig. (Jhn. 15:26).

DIE MENS, SY SONDEVAL EN VERLOSSING

Die mens is 'n geskape wese, gemaak na die gelykenis en beeld van God, maar deur Adam se oortreding en sondeval, het die sonde in die węreld gekom. "Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God". Soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie selfs nie een nie". Jesus Christus, die Seun van God, is geopenbaar om die werk van die duiwel ongedaan te maak en het SY lewe gegee en SY bloed vergiet om die mens te verlos en na GOD terug te bring. (Rom. 3:10; 3:23; 1 Jhn.1. 3:8). Die mens word gered uit GOD se genade deur sy geloof in Christus Jesus en nie as gevolg van die mens se werke of eie toedoen nie, sodat niemand mag roem nie. (Efe. 2:8-9)

DIE NUWE GEBOORTE EN EWIGE LEWE

Die mens se eerste stap tot wedergeboorte en ewige saligheid, is die mens se berou oor sy sonde. Die nuwe geboorte is noodsaaklik vir almal om die ewige lewe deelagtig te word. (Jhn. 3:3-15; 2 Kor. 7:9-10; 1 Jhn 5:12).

DIE WATERDOOP

Die Waterdoop is 'n direkte opdrag, slegs aan gelowiges en geskied deur indompeling. Dit is 'n stap van gehoorsaamheid van die Christen. Dit is die Christen se indentifikasie met Christus in SY dood, SY begrafnis en SY opstanding (Mat. 28:19; Rom. 6:4; Kol. 2:12; Hand. 2:38; 8:36-39; 19:3-4; Mark. 16:16).

DIE DOOP IN DIE HEILIGE GEES

Die doop in die Heilige Gees is 'n gawe van God soos deur die Here Jesus Christus aan die gelowiges belowe is en word na die nuwe geboorte ontvang. Hierdie ondervinding word bevestig deur die aanvanklike teken van die spreek in ander tale soos die HEILIGE GEES self uiting gee. (Mat. 3:11; Hand. 2:38-39; 19:1-6; 2:4; 1:5&8; Jhn. 1:33).

HEILIGING

Die Bybel leer dat sonder Heiligmaking niemand die Here sal sien nie. Ons glo die Heiliging as 'n definitiewe dag voortgaande genadewerk wat tydens wedergeboorte begin en voortduur, tot die voltooiing van Saligheid. (Heb. 12:14; Thess. 5:23; Fil. 3:14; 1 Pet. 1:16). Met betrekking tot seksuele sake, glo ons in hetroseksuele verhoudinge tussen 'n natuurlike man en 'n natuurlike vrou binne die raamwerk van 'n wettige huwelik, geen ander praktyke word aanvaar nie.

VERDERE WAARHEDE EN OPENBARINGE

Hierdie gemeente is oop en ontvanklik vir enige verdere waarhede en openbaringe wat die Heilige Gees mag openbaar vanaf en uit die Skrifte.

GODDELIKE GENESING

Die versoeningswerk van CHRISTUS maak voorsiening vir Goddelike Genesing vir alle siektes. Dit geskied deur die bonatuurlike krag van God deur die gebed en geloof, die oplę van hande en gebed na salwing met olie. (Jes. 53:4-5; Mat. 8:17; Mark. 16:18; Jak. 5:14-15; 1 Pet. 2:24; Mark. 6:13).

DIE WEDERKOMS VAN CHRISTUS

Met SY wederkoms sal diegene "wie in Christus gesterf het, eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug". (Hand. 1:11; Thes. 4:16-17).

DIE HEL EN EWIGE VERGELDE

Die een wat sonder Christus sterf is ewig verlore en sy eindbestemming is die ewige vuurpoel.. (Heb. 9:27; Open. 19:20).

LOFPRYSINGE

Om God te loof en te prys ooreenkomstig Sy Woord. (Ps. 149 en Ps. 150)

DUIWEL UITDRYWING EN BEVRYDING

Duiwel uitdrywing en bevryding is 'n direkte opdrag deur JESUS CHRISTUS aan SY volgelinge. (Jhn. 14:12; Hand. 16:18; Mark. 16:17; Mat. 10:8; Mark 3:15 en 6:13).

UITBREIDING VAN GOD SE KONINKRYK

God se opdrag is om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig aan alle nasies en om dissipels te maak en hulle te leer. (Matt. 28:19; Mark. 13:10 en 16:15).

BEOEFENING VAN DIE GAWES VAN DIE HEILIGE GEES

Om die gawes van die Heilige gees na te streef en te beoefen soos opgeteken is in: (1Kor. 12:1-10; 1Kor. 14:1-26 en 39).

HANDE OPLEGGING

Hande-oplegging is een van die fundamentele leringe van Christus. (Heb. 6:1-2; Gal. 1:12; Hand. 6:5-6; 1Tim 4:14; Hand. 13:3; 2Tim. 1:6; Mat. 19:13-15; Mark.16:18; Luk. 4:40; Luk. 13:13 (sien Jhn. 14:12); Hand. 28:8).


    ~ ~ ~     ~ ~ ~     ~ ~ ~     ~ ~ ~     ~ ~ ~     ~ ~ ~     

Statement of Faith


THE STATEMENT OF FAITH

All programs and activities which is the base of the congregation are based on at all times in agreement with the following creed, conviction and in creed with the Word of God:

THE SCRIPTURES

The Bible is the inspired Word of God, the product of the Holy men of yore which talked and wrote by the inspiring of the Holy Spirit. The New covenant, as written in the New Testament, is accepted as our infallible signpost in order of our attitude and dogma. (2 Tim 3:16; 1 Thes 2:3; 2 Pet 1:19-21)

THE GODHEAD

God is Trinity and is revealed as the Father, Son and the Holy Spirit which is equal against each other. (Fil 2:6; 1 Joh 5:7) God the Father is majestic (Joh 14:26), the source of the Word (Logos) (Joh 16:28). The Son is the Word which became flesh (Joh 1:1 & 7). The Holy Spirit arise forth of the Father as well as the Son and is forever (Joh 15:26)

THE HUMAN BEING, HIS SIN AND HIS REDEMPTION

The human being is a created essence, which is formed in resemblance of God, but due to Adam's transgression and fall of man, sin became part of the world. "Everyone has sinned and be missing the magnificence of God. "As it is written: There is no one righteous, not even one". Jesus Christ, the Son of God, is revealed to work against the works of the enemy, and gave His Life and shed His Blood to reconcile men with God. (Rom 3:10; 3:23; 5:12; 1 Joh 3:8). Men are saved by the grace of God through his faith in Christ Jesus and not because of the works he has done, so that no one can be glorious. (Ef 2:8-9)

THE NEW BIRTH AND ETERNAL LIFE

The first step for men to be born again and eternal life is to be sorrowful of all his sin. The new life is important for everyone to gain eternal life (Joh 3:3-5; 1:12-13; 2 Cor 7:9-10; 1 Joh 5:12)

WATER BAPTISM

Water Baptism is a direct instruction, only to saints and is done by immerse. This is a step of obedience. This is a Christian's identification with Christ, believing in His death, His burial and His resurrection. (Matt 28:19; Rom 6:4; Col 2:12; Act 2:38; 8:36-39; 19:3-4; Mark 16:16)

THE HOLY SPIRIT BAPTISM

The Holy Spirit baptism is a gift of God as promised by Jesus Christ to all saints which is received after receiving new life. The experience is confirmed by a sign by the speaking in tongues as given by the Holy Spirit it self. (Matt 3:11; At 2:38-39; 19:1-6; 2:4; 1:5 & 8; Joh 1:33)

SANCTIFICATION

The Bible teaches us that no one will see God without sanctification. We believe the sanctification is a definite dogma starting at the stage of born again going on till the completeness of Salvation. (Heb 12:14; 1 The 5:23; Fil 3:14; 1 Pet 1:16) With reference to sexual issues, we believe in heterogeneous relationships between a natural man and a natural woman within the spectrum of a lawful marriage, no other practices will be accepted.

OTHER TRUTHS AND REVELATIONS

This ministry is respective for any other truths and revelations which are inspired by the Holy Spirit within the Scriptures.

DIVINE HEALING

Divine Healing of all sickness is provided by the reconciliation work of Christ. This happen through super natural power of God through the anointing with oil, prayer, faith and the laying on of hands. (Isa 53:4-5; Matt 8:17; Mark 6:18; Jam 5:14-15; 1 Pet 2:24; Mark 6:13)

SECOND COMING OF CHRIST

With the second coming only those who "died in Christ" will be the first to be resurrected. After that all those who are still alive will be carried off on the clouds to meet with Him. (Act 1:11; The 4:16-17)

THE HELL END ETERNAL DAMNATION

Those who died without Christ as their Lord and Savior are lost and will be thrown into the Lake of Fire. (Heb 9:27; Rev 19:20)

PRAISE AND WORSHIP

To praise and worship God according to His Word (Ps 149 & 150)

CASTING OUT OF DEVILS AND DELIVERANCE

Casting out of devils and deliverance is a direct instruction given by Jesus Christ to His followers. (Joh 14:12; Act 16:18; Mark 16:17; Matt 10:8; Mark 3:15; 6:13)

EXPANDING THE KINGDOM OF GOD

God's instruction is to go out and make disciples of all nations, baptizing them in the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit and then teach these new disciples to obey all the commands He has given us. (Matt 28:19; Mark 13:10; 16:15)

PRACTICING THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT

To practice the gifts of the Holy Spirit according to the Scriptures. (1 Cor 12:1-10; 1 Cor 14:1,26 & 39)

LAYING ON OF HANDS

The laying on of hands is one of the fundamental teachings of Christ. (Heb 6:1-2; Gal 1:12, Act 6:5-6; 1 Tim 4:14; Act 13:3; 2 Tim1:6; Matt 19:13-15 Mark 16:18; Luk 4:40; Luk 13:13; Joh 14:12; Act 28:8)


 
     

© copyright 2016 Maranata Aanbidding Sentrum. All Rights Reserved.